29
Maj
2016
Centrala Sundbyberg Nya stadskärnan

Marabouparken väntar en förtätning av bostäder runt om

Det omstridda torget är ett fokusområde i de stora planerna som formas. En annan viktig aspekt är de byggprojekt runt kvarteret eken och kabeln som också väntar en stor förvandling. En förvandling som kan tyckas inskränka stadsparken Marabou.

Årets stadskärna 2015

Örebro blev utnämnd till årets stadskärna 2015 dels för de fina stadsparkerna som staden erbjuder allmänheten. Själv besökte jag staden för drygt två veckor sedan och såg en väldigt levande stad där de stora utrymmena används av alla möjliga människor, med ytor så stora att folk kunde vara i fred med sig själva en stund. Det ville jag ta med och dela med mig av.

KLICKA PÅ BILDEN FÖR FÖRSTORING

Som det ser ut för nuvarande Marabouparken väntar en förtätning av bostäder runt om. Arrendeavtalet med Sundbybergs båtklubb är uppsagt och löper ut 2020 och därefter är tanken att flytta marinan högre upp i Bällstaån och bebygga marken runt Marabouparken.

KLICKA PÅ BILDERNA FÖR FÖRSTORING

Lite historia

Marabou byggde sin första chokladfabrik 1917 men samtidigt lämnades en stor bit av gården med den fina parken orörd. Gården beboddes till och från av överlärare i staden samt andra hyresgäster. Parken hade såväl före som efter Sundbybergs grundares död – i enlighet med hans vilja – varit tillgänglig för alla sundbybergare för rekreation.

Någon gång på 30-talet behövde Marabou utöka sin verksamhet med ytterligare ett laboratorium varpå man köpte resterande mark där Sundbybergs gård stod, tanken var att riva gården. I utbyte mot rivningstillstånd krävde Sundbybergs Stad att Marabou skulle återställa parken samt för evinnerlig tid upplåta parken fritt till Sundbybergs invånare. 

Marabouparken var ursprungligen den stora vackra park som tillhörde Sundbybergs Gård. Gården revs. Sundbybergs stad gav då rivningstillstånd med förbehåll. Förbehållet var att Marabou efter avslutad nybyggnation skulle återställa parken i den mån den blivit skadad, samt upplåta parken inte bara till sin egen personal utan också för alla sundbybergare. På så sätt ville man säkerställa att parken även fortsättningsvis kom att nyttjas i enlighet med grundarens önskan. Därför har alla sundbybergare (främst de som inte hade egna sommarställen) en stark koppling till parken då de alla (födda efter 1948) plaskat tårna i Marabouparkens plaskdamm eller solbadat på rutig filt i mjukt gräs.

Flytt till väsby

När Marabou avsåg att flytta helt till Upplands Väsby 2002-2003 och avsluta alla sina engagemang i Sundbyberg uppstod ”parkenproblemet”. Detta löstes till en början genom att staden arrenderade marken under några år för. En stiftelse bildades 2005, Stiftelsen Parken, som skulle ”styra” över parken. Stiftare var Sundbybergs stad och Marabou tillsammans. Stiftelsen har många ändamål bl. a. att tillgängliggöra Marabouparken för allmänheten.

Försäljning och ägarskap

Staden köpte parken av Kraft Food Sverige AB i mars 2006. Priset var 30 miljoner. Då ingick viss konst i parken. Det är fortfarande Stiftelsen Parken som styr. Däremot tillkom en klausul i köpekontraktet – Sundbybergs stad äger inte rätt att flytta på, göra sig av med eller på annat sätt ändra på konstverken vilka ingick i köpet av parken utan dessa skall finnas kvar i orört skick på, samtidigt är staden förpliktigad att bevara konstverken i god kondition och hålla dem försäkrade. Detta gäller fram till den 31 december 2026. Så att bygga på Marabous mark går ju inte enligt avtalet men frågan är ju hur stor mark det är som ingår i Marabou. Avtalet går inte längre att se via diariet och är sekretessbelagt hos kommunen.

Slutligen vill jag även informera att nätverket Trivsam stadskärna bjuder in till picknick i Marabouparken i restaurang Parkliv, 1 juni kl 18 om vädret tillåter för er som önskar få mer information om nätverket rent allmänt. En liten vandring äger också rum runt parken där man konkret tittar på effekterna som parken får enligt det gällande planprogrammet.

Läs mer
16
Maj
2016
Centrala Sundbyberg Nya stadskärnan

Hur ställer sig intressenterna till planförslaget?

Under samrådsprocessen har kommunen fått in drygt 230 yttranden från privatpersoner, bostadsrättsföreningar och näringsliv. Det är många som har uttryckt sina åsikter kring projektet Nya stadskärnan. Nu pågår en sammanställning av alla remissyttranden som har kommit in och en bedömning om hur programsamrådet ska förändras och vad som måste utredas vidare. En process med politiker som mynnar ut i de detaljplaner som blir.

Av döma från alla de yttranden som har kommit in verkar många kritiska till planprogrammet. I en sammanställning av samtliga privata yttranden som nätverket ”Trivsam stadskärna” har gjort kan man utläsa följande:

Totalt 222 privatpersoner har yttrat sig om planförslaget. Av dessa

är 7 stycken (3,1%) positiva till förslaget har 15 stycken (6,8%)  framfört kritik som ligger utanför det som Nätverket Trivsam Stadskärna står för (det vi kallar särintressen) är 200 (90%) kritiska, eller mycket kritiska, till planförslaget och delar alla eller stora delar av synpunkterna som framförts i yttrandet från Nätverket Trivsam Stadskärna.

De kritiska 200 kan delas upp enligt:

78 stycken (35% av samtliga yttranden) stödjer helt Nätverkets yttrande ytterligare 78 stycken (35% av samtliga) vill INTE att Nya Torget bebyggs. Det är alltså över 70% som framfört att Nya Torget inte skall bebyggas 30 stycken (14% av samtliga) har varit kritiska mot hushöjder och menat att småstadskänslan förstörs. Av dessa handlar 17 stycken (7% av samtliga) om husen på Järnvägsgatan. 11 stycken (5% av samtliga) har varit kritiska specifikt kring Marabouparken.

Skandia fastigheter som äger marken i kv. kabeln yttrade sig och ställer sig positiva till en varierad hushöjd upp mot 16 våningar mot järnvägsgatan. Bolagets intresse av den nya stadskärnan hänger nog mest ihop med en god investering.

Planprogrammet är än så länge ett förslag och vi vet ännu inte om de modeller och planer som ligger faktiskt kan genomföras pga. att det inte är juridiskt utrett med strandskydd, risker vid transport av farligt gods i tunnlar, översvämningsrisk, brandvägar för utryckning mm. Trafikplanen för järnvägsgatan ser inte heller anpassad ut för en framkomlighet vid räddningsinsatser. Kultur- och fritidsförvaltningen yttrade sig också om att planprogrammet saknar kultur- och fritidsperspektivet helt. att värna om de kulturhistoriska minnena är en sak men att skapa nya verkar inte vara med. Planprogrammet tar upp att man hade en idetävling ”Ung C Sundbyberg” men inte hur resultatet är medtaget i förslaget.

Om det visar sig nu att detaljplanerna inte kommer att spegla det förslag som är lagt så borde även de gå ut på samråd efter de eventuella förändringar som kommer till. Vad anser du? Kommentera gärna nedan.

Läs mer
4
Maj
2016
Allmänt Hallonbergen Lilla Ursvik Ör Rissne Stora Ursvik

Sundbyberg stads fyra stadsutvecklingsområden

Sundbyberg har totalt fyra utvecklingsområden med stora planer inom de närmsta åren. Stadsutvecklingen i Sundbyberg har aldrig varit mer aktuell som nu. Byggarbetsplatserna i staden hör redan till vardagen och kommer att fortsätta vara så en tid framöver. Utöver den nya stadskärnan som flitigt rapporteras har vi utvecklingsområdena nedan.

Rissne

I Rissne finns det hela 12 projekt på gång just nu. Rissneleden ska byggas om till en stadsgata (Rissne Allé) 60st nya bostäder i form av stadsradhus och friliggande villor, nya bostäder längs kavallerivägen och Rissneleden. Det gamla kommunhuset har blåsts ut och det föreslås att bygga 250st bostäder där. I takt med detta satsar kommunen på trafik och logistik för att det ska bli lättare att hitta i Rissne samt att förädla grönområden och modern returpark med andrahandsbutik och café? Snacka om annorlunda.

Det har snart gått 30 år sedan Rissne byggdes. Nu planeras det bland annat för nya bostäder, verksamheter, en tvärbanelinje och vägombyggnader i området. Skriver kommunen på sin hemsida.

Ursvik

Ursvik glänser med allt från stadsradhus, villor och flerbostadshus i olika ägandeformer. När stadsdelen är fullt utbyggd beräknas det finnas över 6000 bostäder och ca 15000 invånare.

Ursvik är Sundbybergs stads enskilt största bostadssatsning, faktiskt en av de största i Stockholms län! Utbyggnaden sker i etapper och är färdig omkring år 2026. Skriver kommunen på sin hemsida

Hallonbergen & Ör

I det här utvecklingsområdet planerar kommunen fortfarande för nya bostäder vid klockstapeln i Ör som Förvaltaren och HSB vill bygga. Här vill man komplettera stadsdelarna med ett nytt urbant område. ett återkommande nyckelord i kommunens dialoger om stadsutveckling. Mer konkret rör det sig om det nya spännande UMAMI park som Wallenstam byggstartar i år där det ska byggas bl.a. 900 bostäder.

KLICKA PÅ BILDEN FÖR FÖRSTORING

Staden utreder möjligheten att utveckla stadsdelarna Hallonbergen och Ör. Efter programsamråd år 2011 har en medborgardialog pågått som ska utmynna i en fortsatt planering av bostadsbebyggelse och stadsförnyelse i Hallonbergen och Ör. Skriver kommunen på sin hemsida

I ett tidigare inlägg skrev jag om hur det spekulerades kring om huruvida Jonas Nygren var en kandidat för vår nya bostadsminister. Jag vidrörde temat ”Byggande i Sundbyberg” varav Mikael T Eriksson kommenterade:

Det nya styrets ambition är alltså att bygga MER än vad Jonas Nygren någonsin kunde drömma om.

När nya styret tog över i höstas stod det däremot mycket om att koalitionen anser att  ”Sundbyberg har växtvärk” och att staden ska ”växa med kvalitet” i lokaltidningarna.

Jonas Nygren svarar:

”De spekulationer som är bevisar hur framgångsrikt arbetet med att bygga och planera för nya bostäder i Sundbyberg varit de senaste åren. Sundbyberg har byggt mest bostäder per invånare  och i samband med att jag valde att lämna  fanns planer för ungefär 18 000 bostäder. 

I de fyra utvecklingsområdena kan man kort sammanfatta att det planeras för ca 10’000 bostäder men vi får se vad vision 2030 har att bjuda på när den blir klar till hösten.

Läs mer