30
Jan
2020
Centrala Sundbyberg Nya stadskärnan

Trivsam stadskärna & stationshuset

Nu har Sundbybergs projekt Nya stadskärnan genomfört samrådet för detaljplan 1 som omfattar det nya stationshuset och promenaden ovan locket mm. Nästa steg i processen är granskningsskedet. Även då kommer ett tillfälle för yttranden och synpunkter.

De förberedande arbeten som pågår märks av hos både boende och intilliggande affärsverksamhet på Sturegatan och Stationsgatan. Kapade träd på Rosengatan, och planerade ombyggnationer på Sturegatan för dubbelriktad busstrafik väcker reaktioner på Facebook.

Nätverket Trivsam stadskärna arbetar vidare.

Under samrådet lämnade nätverket Trivsam Stadskärna in ett yttrande på den föreslagna detaljplanen. I yttrandet är nätverket kritiska till den föreslagna stationsbyggnaden, studenthuset och hushöjderna.

Stationshuset

Här menar nätverket att de drygt 40 meter höga huskropparna (50 meter ovan spår i tunneln) skuggar en stor del av torgets yta. Nuvarande förslag innebär att skuggorna från stationshuset längs med Järnvägsgatan vid vår- och höstdagjämning klockan åtta på morgonen blir 173 meter. Det vill säga skuggan passerar Lysgränd, Kvarteret Orgeln, Rosengatan och når slutligen fram till Järnvägsgatan 24 – 26 (gamla biblioteket).

Det förhöjda Ikano-huset och studenthuset bidrar också till skugga på torget under eftermiddagen – hela året.

Nätverkets remissyttrande Skuggbild som visar hur skuggorna faller utanför ingången till stationshuset

Vidare beskriver nätverket att stationens bredd mellan ”Ikano huset” och kv. Godset liknas vid en enorm mur och bör istället vara fristående och lämna utrymme på båda sidorna. Stationen ska vara en märkesbyggnad som ska symbolisera en hållbar och attraktiv arkitektur, med synliga energisystem så som växtväggar, takträdgårdar och solcellslösningar.

Billigare konstruktion, lägre hushöjd & mer yta

Trivsam stadskärna har i sitt yttrande tagit fram en egen skiss på stationshuset med en höjd på 16 meter, istället för 41 meter enligt AMF’s förslag. Våningarna bärs av en snedkabelkonstruktion. Tyngden går ner i marken på samma sätt som AMF’s förslag till stationshuset presenterades i oktober 2018 i samband med att intentionsavtalet tecknades. I avtalet har man ställt krav om att hålla en arkitekttävling.

AMF’s förslag till vänster, Nätverkets förslag till höger

För att uppnå Stadens högt ställda krav ska Exploatören tillse att en arkitekttävling/parallellt uppdrag för olika arkitektkontor genomförs tillsammans med Staden. Exploatören och Staden kommer tillsammans delta i arbetet inför arkitekttävlingen/parallellt uppdrag samt att parterna gemensamt ska bedöma tävlingsförslagen/uppdragen och utse arkitekt.

Intentionsavtalet Studenthuset

I planprogrammet vill staden öppna för möjligheten att bygga studentboenden i nära anslutning till stationsbyggnaden, ett smalt hus på 6 våningar.

Ett studenthus skulle också bidra till en tryggare miljö i området.

Från planbeskrivningen

Här tycker nätverket att ca 60 studenters intresse av bostäder på just Sundbybergs torg inte kan vara av värde och angelägenhet för medborgarna. Här menar nätverket även att byggnaden skulle utgöra ett nytt hinder för strömmen av resenärer till och från stationen. Nätverket är dock öppna för möjligheten att upprätta ett studenthus inom planområdet.

Illustration från planbeskrivningen

Vad anser du stationens utformning och höjd? Kommentera gärna din åsikt.

Läs mer
29
Jan
2020
Centrala Sundbyberg Lilla Alby

Ny belysning under Bällstabron

Området under Bällstabron är en del av strandpromenaden utmed Bällstaån. Belysningen har nu äntligen förbättrats. Området under bron var tidigare mörk och inte en jätte trevlig plats att passera.

Belysningen

För att öka den upplevda tryggheten har man nu förstärkt belysningen under bron. Man har kompletterat belysningen med röda och vita ljuslinjer. Belysningen är av LED- armatur som är energieffektiva.

Under Bällstabron, med nya belysningen installerad I samarbete med Stockholm stad      

Belysningen är uppförd tillsammans med Stockholm Stad då bron binder samman Stockholm stad och Sundbyberg stad.

Strandpromenaden

Är ett område utmed Bällstaån som man vill göra till ett mer sammanhängande och tillgängligt stråk. På vissa områden utmed strandpromenaden är det lite oklart om det är privat mark eller inte, och på vissa platser är det trångt med gångtrafik och cykeltrafik. Stadens mål är att göra området, offentligt, tillgängligt och tryggt. Detta ska man genomföra genom att till exempel se över bredden på  gång och cykelbanor. Det ska bli tydligt vad som är offentlig mark och inte.  Vidare ser man möblering, sittplatser, bryggor och belysning som en del i arbetet.

Hinder i vägen

Strandpromenaden och dess utveckling är beroende på vad det finns för andra planer i området till exempel nedgrävningen av järnvägen i höjd med marabouparken Löfströmsgatan, samt Förvaltarens nybyggnation Parfymfabriken vid Strandtorget. Du kan läsa mer om Parfymfabriken här.

Är man intresserad av Strandpromenaden och dess utveckling kan man läsa Sundbyberg Stads förstudie.

Läs mer
28
Jan
2020
Centrala Sundbyberg Nya stadskärnan

Avstängning av gångtunneln på torget

Under en tid har klagomål inkommit till staden avseende gångtunneln mellan Landsvägen och Järnvägsgatan . Klagomål som gäller tryggheten och renhållningen. Hissar som är avstängda och människor som sover i tunneln under vintertid, samt att det stinker av avföring.

Madrass i tunneln i anslutning till hiss Stadens lösning på problemet

I torsdags skrev Stefan Bergström (C) som är kommunalråd i Sundbyberg på Facebook att Sundbybergs Stads lösning på problemet är att stänga av tunneln mellan 23-06. Grindar kommer att sättas upp på båda ändarna av tunneln och hissarna tidsställs . Att belägga tunneln med grindar är ett billigare alternativ än andra lösningar.

Facebookinlägg skrivet av Stefan Bergström När är grindarna på plats?

Under februari kommer grindarna att vara på plats. Tanken är att tillgängligheten kommer att öka då fler kommer att välja att ta tunneln. Man vill även förbättra tryggheten under dygnets alla timmar i Sundbybergs stadskärna. Vidare vill man säkra en trygg arbetsmiljö för stadens personal som jobbar i tunneln för drift och städ. Sist men inte minst så vill staden bryta en vana och hoppas då att individerna som idag väljer tunneln som sovplats ska välja en annan plats att ha sin dygnsvila på.

Trappa upp mot Järnvägsgatan/ Stationsgatan Andra lösningar?

Kameraövervakning anses inte fungera då kamerorna med stor sannolikhet skulle saboteras. Att använda sig av väktare är inte ett alternativ heller då de inte får avhysa individer, och det skulle vara en onödig och dyr kostnad för staden. Varför man inte sätter in ordningsvakter istället för väktare som har befogenhet att avhysa personer antar jag är av samma anledning, just den att det är dyrt för staden. När polis som har behörighet att avhysa kommer för att avhysa individer från tunneln återkommer ofta de avhysta inom kort ändå när polisen lämnat platsen.

Många åsikter

Lösningen med grindar har väckt många åsikter i kommentarsfältet på Facebook. Många ställer frågan hur man hjälper de utsatta människorna som sover i tunneln. Några tycker att man sopar ”problemet” under mattan. Andra tycker att det är en dålig idé att försämra tillgängligheten i tunneln för majoriteten Sundbybergare, genom att stänga den mellan 23-06.

Avstängd gångtunnel vid Esplanaden

Tunneln vid Esplanaden har varit avstängd sedan sommaren 2019. Anledningen till avstängningen är skadegörelse, då det klottrats och målats med tjock färg i tunneln som täppt igen brunnarna. Vidare så känner sig kommunens anställda inte trygga med att arbeta där.  Tunneln har blivit en otrygg plats med en otrevlig miljö. Tunneln kommer förmodligen att vara avstängd permanent.

Gångtunnel vid Esplanaden Vad tycker du?

Använder du tunneln mellan Landsvägen och Järnvägsgatan ofta och hur upplever du den? Skulle grindarna mellan 23-06 påverka dig? Har du synpunkter eller åsikter gällande grindarna på tunneln kommentera gärna här eller ta kontakt med Sundbyberg stad.

Läs mer
24
Jan
2020
Centrala Sundbyberg

Tillfälligt boende för de som störs av borrningarna

Borrningarna forsätter på Stationsgatan. Arbetet planeras att påbörjas i slutet av januari och förväntas pågå till mars 2020.

Vilka tider pågår arbetena?

Arbetena på stationsgatan är lagda måndag- fredag 07:00-19:00 och eventuellt helgdagar 07:00-19:00.

Om du störs av borrningarna

Borrningarna kan upplevas störande för boende. Har man svårt att sova kan trafikverket i vissa fall ordna med tillfälligt boende. Tag i sådant fall kontakt med Trafikverket på kontorstid på telefonnummer: 0771-921921.

Träden på Stationsgatan

Trafikverket tog mellan 13-17 januari bort träd på Stationsgatan mot järnvägsgatan. Det kan också bli så att fler träd kommer att plockas bort. Detta för att få plats med ledningsarbetena som utförs. Nya liknande träd kommer att återplanteras i ungefär samma storlek.

För mer information om de arbeten som utförs och kommer att utföras i Sundbyberg i vår gå in på Trafikverkets hemsida.

Läs mer
13
Jan
2020
Hallonbergen Ör

Sammanhållen, levande & för alla.

Målbilden för den strategiska utvecklingen av Hallonbergen och Ör är minst sagt ambitiös. Och den går i linje med övriga stadsutvecklingsprojekt i staden. 28 november förra året bjöd staden in till ett informationsmöte. Där presenterades 13 detaljplaner som är i olika skeden. 4000 nya bostäder i blandade former, mötesplatser, service verksamhet och mycket mer.

Läs mer från informationsmötet här:

4000 nya bostäder i Hallonbergen och Ör Kartbild över planerna

I kartbilden över kommande projekt ser vi de planer som finns inom det aktuella området. En del projekt är i tidigt skede, andra är under pågående samråd och slutligen har vi punkt 13.Se kartbilden här!

Råsta och Örvallen

Här planeras en utveckling av området. Rekreation, idrott och dagvattendamm. Här finns ingen detaljplan ännu med utredning pågår. Av en händelse visar det sig att vi spelade in en intervju i vår serie Om allt och inget, där Kristian Rosster berättar om sitt godkända medborgarförslag som rann ut i sanden. Medborgarförslaget handlar om en plan för just detta område. Mer om detta i vårt senaste avsnitt.

Om allt och inget. Med Kristian Rosster
Läs mer
9
Jan
2020
Centrala Sundbyberg Nya stadskärnan

Stök i stadskärnan

Nu pågår förarbeten för fullt runt om järnvägen. Stationsgatan, Sturegatan, Järnvägsgatan och Marabouparken, för att nämna några påverkade områden.

Som det har informerats om tidigare så lägger Trafikverket om ledningsnätet, som en del av de förberedande arbeten som krävs för att ge plats åt de nya tunnlarna. Projektet har hittills försenats med två år och nu provborras marken för att ge svar på vilka förutsättningarna är inför bygget. Här finns det risk för ytterligare överraskningar och förseningar.

Åtta år av kaos väntar när Mälarbanan byggs ut

Så lyder rubriken på förra månadens artikel i Mitt i. Det är ju själva bygget av de nya spåren som beräknas ta 8 år. Det som händer efter, färdigställandet av den Nya Stadskärnan är ännu oskrivet. Stök och omständliga trafikplatser är onekligen oundvikligt när man bygger infrastruktur mitt i stan. Då är det extra viktigt att avspärrningar och arbetsplatser samverkar med de vardagliga rörelserna omkring. När arbetena kommer igång på riktigt först år 2022 lär det bli en hel del transporter och större arbetsplatser som bråkar.

Utöver avspärrningar och omledningar av trafik, skulle en idé vara att pryda stängsel med konst eller intressant information istället för reklam för bullerskydd. Såsom Wallenstams Umami Park eller Skandias Fabriksparken. Dessutom smälter Trafikverkets skyltar in i mängden. Vad tycker du?

Avspärrning Stationsgatan Nyheter framöver

Sundbyberg stad planerar för Nyhetsbrev 3-4 gånger per år, för övrigt publicerar de nyheter kring Nya stadskärnan på hemsidan. Trafikverket sprider sin information också på hemsidan och deras projektkonto på Instagram.

Sedan finns ju vi förstås. Enkelt att hitta och allt på samma ställe!

Läs mer
3
Jan
2020
Allmänt

Sundbyberg, en extrem i Sverige

Det växer så det knakar, och det märks utifrån. Nyhetsbyrån TT och Aftonbladet skriver om stadens expansion. 2019 blev vi 50 000 invånare, och nu redan över 52 000.

beräkningar från SCB visar att Sverige skulle ha 2,4 miljarder invånare – nästan lika många som i Indien och Kina tillsammans, om alla kommuner var lika tätbefolkade som Sundbyberg.

TT, Aftonbladet

Att vi är Sveriges snabbast växande stad råder fortfarande. Och trenden fortsätter och sprider sig mellan stadsdelarna. Anledningarna är många. Läget, kommunikationer och arbetsplatser lockar nya invånare. Enligt Peter Schilling (S) kommunstyrelsens ordförande, så finns det många fördelar med förtätningen ur ett hållbarhetsperspektiv. Skatteintäkter från arbetsgivare ger en ekonomisk hållbarhet, mindre resurser från transporter ger en ekologisk hållbarhet och mycket människor nära ger en tryggare miljö och en social hållbarhet.

Problem och risker

Det kostar att växa, och då är det viktigt se utvecklingen över en längre tidsperiod för att få en positiv kalkyl, menar Peter Schilling. Det lär vara en avancerad kalkyl med många aspekter att ta hänsyn till. Centrumutvecklingarna i Hallonbergen, Rissne och Ör har två olika byggherrar som ansvarar för stadsutvecklingen, något de aldrig gjort förut. Sedan har vi Stora Ursvik som utvecklar de västra delarna mot E18, Nya stadskärnan som planeras för fullt och Madendalen där mer info kommer till våren.

Mycket spännande på gång!

Med det sagt önskar vi er en trevlig helg.

Läs mer