24
Feb
2020
Centrala Sundbyberg Nya stadskärnan

Borrning nattetid

Trafikverket fortsätter med sina förberedande arbeten för nedgrävningen av järnvägen. Och vi fortsätter att uppdatera. Borrningarna på Stationsgatan startade i slutet på januari och planeras fortsätta fram till och med mars 2020.

Stationsgatan. Borrningar på natten

Natten mellan 26:e och 27:e planerar Trafikverket att borra nattetid. Tiderna för borrningarna är 22:00- 07:00.

Störs du av borrandet?

Då kan du ta kontakt med Trafikverket på telefonnummer:  0771-921921.

Tillfälligt boende under borrandet

Trafikverket erbjuder i vissa fall tillfälligt boende under deras perioder av borrningar om man inte kan sova ostört. Ta kontakt med Trafikverket och hör vad som gäller.

Som vanligt så kan du hitta mer information om alla förberedande arbeten på Trafikverkets hemsida.

Läs mer
21
Feb
2020
Allmänt

Sveriges mest hållbara kommun

Tidningen Dagens Samhälle har rankat Sundbyberg i topp när det kommer till Sveriges hållbaraste storstadskommun. Rankingen utgår från Agenda 2030.

Agenda 2030

Agenda 2030 är de globala målen som FN har satt för hållbar utveckling. Det är 17 mål som antogs 2015 av världens ledare. Målen består av tre segment. Social, -Ekonomisk och Ekologisk hållbarhet. Dagens Samhälle har använt sig av 4 av de 17 målen. Vilka är: ”Rent vatten och sanitet för alla”, ”Hållbar energi för alla”, ”Hållbar industri, innovationer och infrastruktur” och ”Hållbara städer och samhällen”. Dagens Samhälle har slagit samman kategorierna och sammanfattar dem som ”Hållbara samhällen” i jämförelsen mellan kommunerna.

FNs globala hållbarhets mål. Bäst resultat

Sundbyberg får bäst resultat i landet och i kommungruppen storstad. Staden har lägst kväveoxidutsläpp per invånare och ligger i topp när det kommer till bredbandsutbyggnad och närhet till kollektivtrafik.

Hur jobbar Sundbyberg för att nå agenda 2030?

Jag har tidigare skrivit om Sundbybergs mobilitetsprogram där man strävar mot att förändra resvanor genom att göra gång och cykeltrafiken mer attraktiv och tillgänglig.

För att bygga ett hållbart Sundbyberg har vi i flera år tydligt prioriterat gående och cyklister i all samhällsplanering och därför är det roligt att allt fler går och cyklar. I en tätbefolkad och snabbt växande stad måste vi planera rätt, och även fortsatt prioritera de färdmedel som tar lite yta och är hållbara utifrån miljö och hälsa.

Stefan Bergström, stadsmiljökommunalråd.

Detta går även i linje med mål nr. 11 (Hållbara städer och samhällen) som arbetar mot säkra, tillgängliga och hållbara transportsystem.

I Dagens Samhälles artikel förklarar även Peter Schilling (S) kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg att ”När vi bygger nya områden försöker vi vara så miljövänliga vi kan”.

Har du koll på de globala målen? Om inte läs här 🙂

Läs mer
18
Feb
2020
Centrala Sundbyberg

Grind eller övervakningskameror

Jag har tidigare skrivit om de problem som gångtunneln mellan Landsvägen och Järnvägsgatan/ Stationsgatan har och den lösning på problemet staden presenterade. Nämligen att bland annat belägga gångtunneln med grindar mellan 23-06.  Läs mer om det här.

Trappor upp mot Järnvägsgatan/StationsgatanMadrass i gångtunneln Kameraövervakning av tunneln

Nu har moderaterna lämnat in ett förlag för hanteringen av gångtunneln mellan Landsvägen och Järnvägsgatan/ Stationsgatan. Axel Conradi (M) har lagt upp förslaget i en Facebookgrupp. De föreslår alltså kameraövervakning av gångtunneln i samråd med polis, anlita väktare som har mandat att avvisa, hemlösa ska få den hjälp de har rätt till samt att klotter och skadegörelse ska åtgärdas inom 24 h.

Axel Conradi (M), har delat ett inlägg i en Facebookgrupp Är kameraövervakning rätt väg

Jag läser MITTIs artikel om Moderaternas förslag och de påpekar att det inte finns några studier som visar på att kameraövervakning är effektivt för brottsbekämpning. Axel Conradi påpekar att brottsligheten inte minskar men att den gör det där kameran finns.

Vad säger lagen?

För att kameraövervaka en allmän plats behövs tillstånd från Länsstyrelsen. De gör en bedömning huruvida övervakninsgsintresset är större än den enskildes integritet. I en publikation från BRÅ (2009) framkommer det att den positiva effekten av kameraövervakning är större vid parkeringsplatser eller mot egendomsbrott eller i områden med hög kriminalitet. Då tillsammans med andra åtgärder som till exempel inhängnad med lås, grannsamverkan eller sociala projekt för ungdomar. Undersökningen påtalar även att kameraövervakning inte är en universallösning. Här hittar du publikationen.

Vad tycker du?

Förslaget om att sätta grindar på gångtunneln skapade en hel del åsikter. Vad tycker du om förslaget med kameraövervakning av tunneln?

Läs mer
17
Feb
2020
Centrala Sundbyberg Nya stadskärnan

Trafikläget vid Löfströms allé

Trafikverkets förberedande arbeten pågår för fullt i Sundbyberg. Här kommer en liten uppdatering om vad som händer i området. Vi har tidigare skrivit om gång och cykelbanan över Löfströmsbron. Vill man komma till Bällstaån och Marabouparken så finns en temporär gång och cykelbana. Gång och cykeltrafiken är omdirigerad till under Löfströmsbron om man vill ta sig från Löfströms allé mot Bällstaån och Marabouparken.

Informationsskylt. Löfströms bron i mars

Natten mellan lördag och söndag 7:e och 8:e mars kommer det att dras kablar under Löfströms bron 02:05 och 08:20.

Under LöfströmsbronUnder LöfströmsbronUnder LöfströmsbronUnder Löfströmsbron. Marabouparkens entréer

Kommer att vara öppna och restaurangen Dolks kök är också öppen, under hela byggtiden.

Skyltar vid MarabouparkenSkyltar vid MarabouparkenSkyltar med information om gång och cykeltrafik. Löpande arbeten

Arbetena vid Löfströms allé och Löfströmsbron kommer att pågå under 2020. Det kommer att låta stundtals på grund av de arbeten som utförs, och vägar kommer att ledas om. Men som nämnt ovan så kommer Marabouparken med restaurang ha öppet och det kommer finnas framkomlighet för gående och cyklister samt körbanan (över Löfströmsbron) för bilar .

Vägskylt, gående hänvisas till andra sidanPilSkyltar vägmarkering.

Vi har tidigare skrivit om Trafikverkets arbeten runt om i Sundbyberg. Läs mer här.

Vi uppdaterar kontinuerligt om kommande arbeten som utförs i Sundbyberg. För mer information om arbetena läs mer hos Trafikverket, eller om du vill komma i kontakt med Trafikverket på grund av att du störs av arbetena ring: 0771-921921 under kontorstid.

Läs mer
14
Feb
2020
Allmänt

Biltrafikens vara eller icke vara

Till 2030 förväntas Sundbybergs befolkning att öka avsevärt. Enligt Sundbybergs översiktsplan säger prognosen att invånarantalet år 2030 är beräknat till 80.000. Enligt Sundbyberg stads Hållbarhetspolicy om resande prioriteras gång, cykel och kollektivtrafik när det kommer till tillgänglighet, ytanspråk och framkomlighet i gaturummet.

Stadens Mobilitetsprogram (ett styrande dokument med strategier för hållbart resande) beskriver inriktningen av kommande beslut i stadsutvecklingen samt ställningstaganden kring infrastruktur och beteendepåverkande åtgärder. Förenklat så är det ett sätt för att kunna genomföra stadens mål med ett hållbart resande och en hållbar stadsutveckling.

Mobilitetsprogrammets målsättning

Kommunens mål är att öka andelen hållbara resor till fots, på cykel och med kollektivtrafik. Hur tänker då staden att fördelningen av färdsätt ser ut 2030? I figurerna nedan ser vi jämförelsen med målbilden 2030 och resultatet från Resvaneundersökningen 2016.

Figur från Mobilitetsprogrammet från Sundbybergs stad.Figur från Mobilitetsprogrammet från Sundbybergs stad.Diagram från Mobilitetsprogrammets målbild

2030 väljer 40% att resa med kollektivtrafik, 20% väljer att cykla, 20% går och 20% tar bilen.2016 såg färdsätten ut såhär: 44% valde att resa kollektivt, 30% valde att åka bil, 16% var gående och 9% cyklade och 1% valde övriga färdmedel.

Buss på HumblegatanHållplats för tvärbananBilar och tvärbanaGångstråk och kollektivtrafik (Buss, tvärbana och pendeltåg). Hållbart resande

Sundbyberg stad prioriterar resandet i hållbarhetsmålen för en bättre miljö och en bättre hälsa. Därför arbetar staden aktivt för att minska biltrafik och lasttransporter för att minimera klimatavtrycket av föroreningar från transportsystemet.

Med tanke på hur Sundbyberg växer kommer det rent ytmässigt inte vara möjligt för biltrafiken att växa i takt med befolkningen.

Tvärbana och parkerade bilarBred körbana i RissneBiltrafik och parkerade bilar delar körbana med tvärbanan i centrala Sundbyberg. Samt en bred körbana i Rissne. Parkering av bilar och busshållplats. Hur uppnår man ett hållbart resande?

För att kunna nå målet med ett mer hållbart resande behöver de föredragna och hållbara färdsätten bli mer attraktiva. Det ska vara tillgängligt, tryggt och trafiksäkert. Rent praktiskt ska detta göras genom att ytor i gaturummet ska användas mer till gång, cykel och kollektivtrafik. Det kan till exempel innebära att man tar befintliga parkeringsplatser och gör om dem till en cykelbanor, bredare trottoarer eller pop-up parker. Att man tar bort parkeringsplatser ska inte inverka på de antal parkeringsplatser som finns i en stadsdel, så att de blir väsentligt få.

Det är även viktigt att gångstråk och cykelbanor är dimensionerade rätt så att folk kan ta sig till centrala platser som, skola, arbete och naturområden.

Smal gångväg, franstorpsvägenKörbara på SturegatanLiten gångväg på Franstorpsvägen och bred körbana med parkeringsplatser på ena sidan. Sturegatan där man kan skymta stor plantering av växter. Sluta köra bil?

Hur blir det då med bilisterna? Kommer alla parkeringsplatser skrotas? Enligt programmet så kommer viktiga parkeringsplatser för rörelseförhindrade att finnas kvar. Resterande parkeringsplatser är ytor som ska ses över och användas på ett mer effektivt sätt.

Som jag nämner ovan så planerar kommunen för en väldigt ambitiösbefolkningsökning till 2030. Idag står körbanor och parkeringsplatser för en väsentlig yta men betjänar en mindre andel av medborgare och förbipasserande. För att uppnå stadens mål med befolkningsökningen behöver mer yta frigöras åt bostäder. Strategin är då att reducera parkeringsmöjligheterna och på så sätt styra mot andra resealternativ. Idag har man redan byggt, håller på att bygga och planerar att bygga bostäder på tidigare parkeringsplatser. Den höjda parkeringstaxan är en annan åtgärd i den riktningen.

Bilar parkerade jämte gångvägParkerade bilar i storskogenBilar parkerade på parkeringsplatser. Programmet

I denna text är mobilitetsprogrammet enkelt sammanfattat. För att läsa programmet i sin helhet klicka här.

Trevlig helg och glad alla hjärtans dag,

Läs mer
12
Feb
2020
Allmänt

Sverige har byggt de kontor som behövs

I förra veckan skrev DN debatt artikeln ”Alla kontor som behövs i Sverige är redan byggda”

I artikeln skriver författarna om att de befintliga lokalerna behöver omfördelas och anpassas för att möta nya behov. Här uppmanas regeringen till att se över regelverken för att motverka lokalsvinnet. Artikeln pekar på nya flexibla affärsmodeller för att minska lokalsvinnet med tre konkreta lagändringar.

Skatteregler som möjliggör lokaldelning mellan verksamheterModernisering av hyreslagen för att uppmuntra till delningslösningarSe över Plan- och bygglagen och öppna upp för fler användningsområden. Men även att näringslivet parallellt utvecklar skalbara affärsmodeller.

Läs hela artikeln här

Kontorslokaler nyttjas till omkring 10%

Vi måste bli bättre på att dela resurserna i framtidens byggande av kontors- och verksamhetslokaler. I vissa fall kan ytbehovet minskas genom att en del tjänster sker digitalt. Andra lokaler kan intensifiera ytanvändningen och vara tillgängliga efter arbetstid.

Det kan ju finnas synergier i att öppna upp kontorslokaler på kvällstid och helger i form av trygghet. Vi har flera kontorstäta platser i kommunen som liknas vid spökstäder när arbetsdagen är slut, här finns det potential. En framgångsfaktor (utöver lagstöd) för att få till delningslösningar är förtroende. Vi måste känna tillit till de som vi delar med. En sak som att råka lämna kaffekopparna på konferensrumsbordet till 08:00 mötet dagen efter kan få förödande konsekvenser. Skämt åsido, delning kräver ansvar.

Sundbyberg planerar för 500 000kvm nya kontor

Om vi ser till de planprogram och den stadsplanering som ligger de kommande 10-20 åren så finns det en avsevärd yta för tilltänkta kontor. Ca 500 000 kvadratmeter faktiskt.

Ur kvalitetsprogram HallonbergenUr kvalitetsprogram RissneUr vision MadendalenUr planprogrammet för Nya stadskärnan

En del av stadsutvecklingsprojekten inte så långt gångna och har en lång bit kvar till detaljplanearbetet, men intentionen i de kvalitetsprogram, planprogram och visioner är att ge en betydande plats åt kontor. Det är en norm inom stadsplanering som utmanas nu. Lokaldelningen kan komma att bli en ny norm i framtiden

Läs mer
10
Feb
2020
Allmänt Hallonbergen

TalangAkademin – en enklare väg till jobb!

TalangAkademin är ett icke vinstdrivande samverkansprojekt med fastighetsbolag och med stöd från Tillväxtverket. Målet med projektet är att bidra till ett bättre samhälle genom att förmedla praktik och bygga arbetslivserfarenhet för nyanlända, ungdomar, personer med funktionsvariation och som står långt ifrån arbetsmarknaden. I Sundbyberg finns verksamheten i Hallonbergen Centrum och här träffar sökande praktikanter koordinatorn Daniela Bjurenvall

Hur fungerar TalangAkademin?

De som kommer till TalangAkademin för första gången får hjälp med att hitta sin/sina talanger genom en personlig kompetenskartläggning. Därefter hjälper koordinatorn till med att hitta passande praktikplatser och sköter all samverkan med arbetsgivare, en process som tar några veckor. Väl på praktikplatsen får ”talangen” en handledare som guidar och stöttar en under perioden. Handledaren har en löpande avstämning med koordinatorn för att följa upp hur praktiken fungerar. Under praktiken valideras deltagaren av handledaren och koordinatorn. Valideringen går igenom oberoende granskningar och slutligen får talangen tillbaka ett kompetensbevis, det används som referens för nästa kliv in i arbetsmarknaden.

Bild: TalangAkademin

1 januari 2019 slog dörrarna till TalangAkademin upp i Hallonbergen centrum, och nu är det ett år kvar av projektet. Men det hela började 2013 då den sociala visionären Stig-Arne Bäckman grundade Nordiskt valideringsforum och OCN-metoden.

Vad är Nordiskt Valideringsforum och OCN-metoden?

OCN står för Open College Network och är en kvalitetssäkrad metod för att säkerställa att en person har en kompetens. Metoden är en väl utvecklad och internationellt erkänd valideringsmetod, och består av att kartlägga, bedöma och granska kompetensen. Nordiskt valideringsforum är ett utbildningsföretag som samarbetar med olika aktörer och branscher för att hjälpa människor in i arbetslivet.

Tillsammans med våra kunder bygger vi det nya kunskapssamhället. Där alla människor har en plats. Där alla kan lära sig något

Nordiskt valideringsforum Ett bättre samhälle är en långsiktig investering.

TalangAkademin gör kommunen en tjänst genom att kostnadsfritt samordna praktikplatser med lokala företagare och matcha nya ”Talanger”. Men det tar tid att etablera verksamheten. Nu är det knappt ett år kvar av projektet. Med hjälp av valideringsmetoden får talangerna en kompass som hjälper att hitta vägen framåt och bli självförsörjande. En färdighet behöver inte nödvändigtvis bestå av hur du presterar i skolan.

Studie visar på att konceptet fungerar

2017 startade Skandias stiftelse ”Idéer för livet” tillsammans med Frölunda torg och kommunala aktörer CentrumAkademin, föregångaren till TalangAkademin. Också ett samverkansprojekt där 65 personer som då var långt ifrån arbetsmarknaden fick möjligheten till validerad praktik i butiker och andra arbetsplatser. Två år senare lät man en extern part utvärdera effekterna av projektet i en studie. Den visar bland annat att tre fjärdedelar av de som fullföljt praktiken tror mer på sig själva och sin egen förmåga samt att nästan hälften av de praktikanter som avslutat sin praktik har fått arbete, vilket i sammanhanget är ett bra resultat.

Jobbmässa ung i Hallonbergen centrum

Vi vill slutligen tipsa om att Sundbyberg stad anordnar Jobbmässa ung 18 februari kl. 15-17. En mötesplats för arbetsgivare och arbetssökande mellan 16-24 år. Mässan är ett samarbete med Sundbyberg stad och Arbetsförmedlingen. Där kan du även träffa TalangAkademin som håller Öppet hus där man kan träffa koordinatorn för Drop-in samtal fram till sommaren med reservation för ev. ändringar.Tisdagar kl. 9-11Torsdagar kl. 14-16

Läs mer
7
Feb
2020
Allmänt

Sundbybergare cyklar & reser kollektivt

I ett inlägg tidigare i veckan nämns resvaneundersökningen som Sundbyberg stad tagit fram. Jag tänkte att det kunde vara intressant att skriva lite kring den.

Sundbyberg stad har alltså gjort en resvaneundersökning av Sundbybergarnas resvanor under våren 2019. De har också gjort mätningar av biltrafik och cykeltrafik vid viktiga trafikleder under det förgångna året. Resultaten visar att Sundbybergare cyklar mer och kör bil mindre. Vilket är ett steg i den riktning Sundbyberg stad är ute efter och det är ett mer hållbart resande.

Mest hållbara resor

Högst andel hållbara resor görs av boende i Ör, Lilla Alby och Storskogen. Vad är då ett hållbart resande? Jo det är gång, cykel och kollektivtrafik.

Mest ohållbara resor

Högst andel bilresor görs av boende i Lilla Ursvik och Duvbo. I detta sammanhang är ett ohållbart resande den med bil.

Veteranbil parkerad på Esplanaden. Vanligaste färdsättet

Högst andel, 40% väljer att åka med kollektivtrafiken. 26% färdas med bil, 19% är gångtrafikanter och 12% reser med cykel. Övriga färdmedel 3% och då avses elscooter, taxi och färdtjänst.

Hållplats Sundbyberg Centrum, tvärbana Målsättning

Staden har som målsättning att öka andelen som tar sig fram med kollektivtrafiken, till fots och på cykel. Arbetet mot det målet görs genom Stadens mobilitetsprogram, som består i förbättringar av infrastruktur för fotgängare och cyklister. För ett hållbart Sundbyberg har staden i flera år prioriterat gående och cyklister i samhällsplaneringen.

Där man reser mest med bil är i stadsdelar som inte har en närhet till till exempel tunnelbana eller tvärbana. I och med att Ursvik kommer att få tvärbana inom närmsta åren kanske deras resvanor ändras något. Vi får helt enkelt se.

Som nämnt ovan så har Sundbyberg stad ett långsiktigt hållbarhetsmål som innebär att gående, cyklister och kommunaltrafik prioriteras över biltrafiken. Jag kommer att skriva ett längre inlägg om det nästa vecka om hur Sundbyberg stad tänker kring biltrafiken i framtidens Sundbyberg.

Här läser du resvaneundersökningen som Sundbyberg stad genomfört.

Trevlig helg!

Läs mer
5
Feb
2020
Rissne

Ett nytt Rissne

Sundbyberg växer så det knakar. Centrala Sundbyberg, Hallonbergen, Rissne och Ör är under stor förvandling. I detta inlägg ligger fokus på de förändringar som kommer till Rissne. Preliminär byggstart är 2021.

Vi kommer alltså snart få se ett nytt Rissne. Balder Fastigheter köpte under 2017 Rissne centrum för 217 miljoner kr och kommer att stadsutveckla Rissne och utifrån inspirationsbilder för hur Nya Rissne kan se ut så är det ett futuristiskt och ett grönt Rissne, som smälter in i centrumdelen på ett organiskt sätt. Danska arkitektbyrån 3XN har ritat upp nya centrumet.

Bild: Arkitektbyrån 3XN En socialt hållbar stadsdel

Balder vill skapa en socialt hållbar stadsdel, och det ska de göra utifrån tre delar;

 – Människorna som bor där ska trivas och må bra. Detta genom att skapa utrymmen, ytor och funktioner som skapar aktiviteter, möten och egentid.

–  Arkitekturen står 3XN Köpenhamn för. Byggnaderna de skapat är organiska och lämnar plats för stora träd som bidrar till att känslan blir att man bor i en sagopark. Hörnlägenheterna kommer att ha utsikt i två riktningar.

– Sist men inte minst är kommunikationerna en del, som kommer att förbättras. Det kommer att finnas tunnelbana, tvärbana, buss och närhet till E18 och E4.

Bild: Arkitektbyrån 3XN Nytt centrum

Rissne centrum kommer alltså att få ett nytt utseende och nya funktioner. Centrumet kommer att bestå av en park som samlar folk i området, en kollektivtrafikszon (tbana, tvärbana och buss), zonen emellan bostadshusen kommer att ha grillplatser och trädgårdar. Bottenvåningarna kommer att bestå av butiker, restauranger och cafeér.

Det kommer att bli en centrumdel som samlar liv och rörelse, men även återhämtning och ett lugn.

Bild: Arkitektbyrån 3XN Kom med dina idéer

Balder har sina idéer kring hur de vill utveckla Rissne, men välkomnar boende att komma med idéer för att Rissne ska bli så bra som möjligt. Är du intresserad av utvecklingen av Rissne eller vill vara med och komma med idéer gå in på Balders hemsida.

Läs mer
4
Feb
2020
Enköpingsvägen Rissne Stora Ursvik

Tvärbanans Kistagren genom Sundbyberg

Är en åtta km lång sträcka och den nya sträckan kommer att trafikera Bromma, Sundbyberg, Kista och Helenelund (Sollentuna). Från norra Ulvsunda till Helenelund. Det kommer att bli tio nya stationer. Restiden på den nya sträckan mellan Ulvsunda till Helenelund beräknas att ta ungefär 23 min.

Bild: Sundbyberg.se

Arbetet med den nya sträckan påbörjades 2018 och byggs i etapper. Sträckan mellan norra Ulvsunda och Bromma flygplats planeras för drift under 2020. Sträckorna Ursvik och Helenelund planeras 2022 och 2023.

Huvudman för tvärbanans Kistagren

Trafikförvaltningen inom Region Stockholm är de som ansvarar för utbyggnaden av den nya sträckan. Man samarbetar även med de kommuner som sträckan avser (Stockholm stad, Sundbyberg stad, och Sollentuna kommun).

Detaljplan för Kistagrenen

Detaljplanen genom Rissne vann laga kraft och började gälla from den 27 februari 2018. Vad innehåller då detaljplanen för tvärbanans Kista gren genom Sundbyberg? Vi sammanfattar enkelt:

– Tvärbanans nya gren kommer dras genom Rissne och integreras i de gatumiljöer som finns idag. Spåren kommer in söderifrån via en bro över Ulvsundavägen. Därifrån kommer tvärbanan åka genom Kavallerivägen, Rissne torg, Artillerivägen, Rissneleden och till sist Ursvik.

– Rissne torg får en hållplats.

– Stadsrummet kommer att göras om och förbättras med nya cykelbanor och träd.

Nya bostäder

Längs Kistagrenen planeras det för 16 700 bostäder. Det gäller områdena kring Solvalla, Rissne, Ursvik och Ärvinge. Man brukar säga att i de områden det finns en god infrastruktur sker det också tillväxt.

Illustrationsbilder: SLL.se Arbeten i Rissne

I slutet på 2019 påbörjades utbyggnaden av tvärbanan i norra Rissne. Det pågår arbeten på flera platser samtidigt i området. Det gäller markarbeten och ledningsarbeten för att göra plats för spåren. Alla arbeten som pågår är förberedande arbeten så att det är klart när det är dags för att bygga den nya järnvägen. Sundbyberg stad genomför just nu grundläggande markarbeten vid Rissne Torg.

Ledningsarbeten på Rissne torg

Man kommer även att bygga en depå intill den nuvarande tunnelbanedepån i Rissne.

Stökigt under byggtiden

Det kommer att vara stökigt på vissa platser i Rissne under byggtiden då det byggs om. Gator kommer att ledas om samt gång och cykelbanor.   

Omledning av gångtrafik och bil och busstrafik Resevaneundersökning

Rissne och Ursvik kommer snart att kunna ta tvärbanan. I Sundbyberg Stads resevaneundersökning som gjordes under 2019, så framkom det att boende i Ursvik är de som bland annat kör bil mest i staden. Intressant att se om antalet bilister minskar när tvärbanan trafikerar Ursvik och kommunikationerna förbättras.

Rissne kommer att bli en viktig knutpunkt i regionen när tvärbanan trafikerar torget. Vilket kommer ge upphov till fler butiker, restauranger och cafeér. Balder genomför även ett stadsutvecklingsprojekt i Rissne och kommer att bygga 350 bostäder i centrum, och centrum kommer att byggas om och förbättras. Imorgon kommer vi att publicera ett inlägg om planerna för hur Rissne kan komma att se ut.

Läs mer