2
Apr
2020
Centrala Sundbyberg Nya stadskärnan

Spontning på Stationsgatan

Vad är då spontning? Det är ett samlingsnamn för en stödkonstruktion som säkrar marken man jobbar vid mot ras. Det kan till exempel vara tillfälliga konstruktioner man använder när man anlägger nya vatten och avloppsledningar.

Under april månad kommer man att utföra spontningsarbeten på Stationsgatan. Arbetena är ett led i Trafikverkets förberedande arbeten för nedgrävningen av järnvägen.

Arbetstider

Man kommer att arbeta mellan 07:00- 19:00. Boenden och de som har verksamheter i området kommer att med tidens gång att uppdateras om hur arbetet fortskrider.

Hur länge förväntas arbetet ta?

Arbetet med spontning förväntas ta ca 8 veckor. Samtidigt som man gör arbetet med spontning kommer man att gjuta brunnar i samma område.

Arbeten på Stationsgatan Ledningsomläggningar

När arbetet med spontning och brunnar är klart. Då kommer man att påbörja arbete med ledningsomläggningar. Då ska befintliga ledningar att kopplas ihop med nya brunnarna. Det ledningsarbete som pågår nu är planerat att fortsätta fram till första kvartalet 2021. Förutsatt att planeringen fortskrider som planerat.

Andra arbeten

Det är en hel del andra arbeten som också behöver göras. När ledningsarbetet som nu pågår är klart. Behöver man lägga nya ledningar och sedan kommer en ledningsbrygga att monteras på Stationsgatan.

Arbeten på Stationsgatan

Vill du läsa mer kan du göra det hos Trafikverket och Sundbyberg stad.

Läs mer
1
Apr
2020
Allmänt Centrala Sundbyberg Centrumutvecklingarna

Försäljning av Ekbacken?

Vi har tidigare skrivit om centrumutvecklingarna i Hallonbergen, Ör och Rissne. I samband med att staden tog fram kvalitetsprogram för de områdena så tog man även fram ett program för Ekbacken och dess stadsutveckling. Programmen för centrumutvecklingarna och Ekbacken, utgår i från samma idékoncept. Sundbyberg stad vill säkerställa att de utvecklas utefter ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbarhetsperspektiv. Det skall alltså vara vägledande för de aktörer som vill köpa marken och stadsutveckla området. Vi har följt centrumutvecklingarna och försäljningen av dom, men har inte hört någonting om Ekbacken.

Entré till ålderdomshemmet Framtidens Ekbacken?

Enligt kvalitetsprogrammet vill man integrera Ekbacken mer och öppna upp. Ekbacken ligger i utkanten av Centrala Sundbyberg och man vill göra det till en mer attraktiv del av Sundbyberg. Vid bostadsbebyggelse så ska det finnas olika slags upplåtelseformer. I dagsläget finns det två stycken äldreboenden på Ekbacken. Tidigare fanns det tre men den ena flyttade 2017/2018, och ålderdomshemmet som flyttade till Tulegatan 17-18 kan komma att inrymma annan verksamhet. Enligt kvalitetsprogrammet kommer 2 byggnader vara kvar (Hus H och K). Grindstugan byggd 1920 ska finnas kvar och bevaras. Ny bebyggelse längs med järnvägsgatan kan bli aktuellt. De växthus man kan se på kartan kommer att tas bort i och med järnvägens utbredning.

Det finns även planer för en skola åk 4-6 med en tillhörande idrottshall.

Karta från Sundbyberg stads (Sundbyberg.se) ”Ekbacken kvalitetsprogram”.

Områdena som är uppe för stadsutveckling och som kan komma att säljas är Fastigheten Ekbacken 6 och del av fastigheten Sundbyberg 2:26. På kartan ovan kan ni se vilka områden det gäller. Den totala ytan är 61 600 kvadratmeter.

Grindstugan Naturområdet och ekarna

Länsstyrelsen i Stockholms län har gjort en trädinventering under 2015 på Ekbackens naturområde. Då fick de ett naturvärde på klass 2, vilket innebär ett högt naturvärde, vilket i sin tur innebär att naturen inom området behöver värnas om. Man skall därför anpassa bebyggelsen efter bl.a. ekarna.

Kommer Ekbacken att säljas?

Kvalitetsprogrammet för Ekbacken gjordes 2016. När jag gör en snabb sökning kan jag inte hitta någon uppdaterad information om läget för Ekbacken. Jag mailar då Lokalfastigheter AB i Sundbyberg som hade hand om försäljningen av Ekbacken. Jag får som svar att kommunfullmäktige under våren 2019 beslutat av avbryta försäljningen. Anledningen är att stadens långsiktiga och strategiska lokalförsörjning är en utmaning. Att fortsatt vara fastighetsägare kommer underlätta för staden att fortsätta utveckla och anpassa den befintliga och även tillkommande bebyggelse efter stadens egna behov.

Nu är det kommunstyrelsens jobb att utreda hur Ekbacken kan användas på bästa sätt.

Hur ser du på Ekbacken i framtiden?

Har du synpunkter på utvecklingen av Ekbacken? Kommentera gärna.

Läs mer