Till 2030 förväntas Sundbybergs befolkning att öka avsevärt. Enligt Sundbybergs översiktsplan säger prognosen att invånarantalet år 2030 är beräknat till 80.000. Enligt Sundbyberg stads Hållbarhetspolicy om resande prioriteras gång, cykel och kollektivtrafik när det kommer till tillgänglighet, ytanspråk och framkomlighet i gaturummet.

Stadens Mobilitetsprogram (ett styrande dokument med strategier för hållbart resande) beskriver inriktningen av kommande beslut i stadsutvecklingen samt ställningstaganden kring infrastruktur och beteendepåverkande åtgärder. Förenklat så är det ett sätt för att kunna genomföra stadens mål med ett hållbart resande och en hållbar stadsutveckling.

Mobilitetsprogrammets målsättning

Kommunens mål är att öka andelen hållbara resor till fots, på cykel och med kollektivtrafik. Hur tänker då staden att fördelningen av färdsätt ser ut 2030?
I figurerna nedan ser vi jämförelsen med målbilden 2030 och resultatet från Resvaneundersökningen 2016.

2030 väljer 40% att resa med kollektivtrafik, 20% väljer att cykla, 20% går och 20% tar bilen.
2016 såg färdsätten ut såhär: 44% valde att resa kollektivt, 30% valde att åka bil, 16% var gående och 9% cyklade och 1% valde övriga färdmedel.

Hållbart resande

Sundbyberg stad prioriterar resandet i hållbarhetsmålen för en bättre miljö och en bättre hälsa. Därför arbetar staden aktivt för att minska biltrafik och lasttransporter för att minimera klimatavtrycket av föroreningar från transportsystemet.

Med tanke på hur Sundbyberg växer kommer det rent ytmässigt inte vara möjligt för biltrafiken att växa i takt med befolkningen.

Hur uppnår man ett hållbart resande?

För att kunna nå målet med ett mer hållbart resande behöver de föredragna och hållbara färdsätten bli mer attraktiva. Det ska vara tillgängligt, tryggt och trafiksäkert. Rent praktiskt ska detta göras genom att ytor i gaturummet ska användas mer till gång, cykel och kollektivtrafik. Det kan till exempel innebära att man tar befintliga parkeringsplatser och gör om dem till en cykelbanor, bredare trottoarer eller pop-up parker. Att man tar bort parkeringsplatser ska inte inverka på de antal parkeringsplatser som finns i en stadsdel, så att de blir väsentligt få.

Det är även viktigt att gångstråk och cykelbanor är dimensionerade rätt så att folk kan ta sig till centrala platser som, skola, arbete och naturområden.

Sluta köra bil?

Hur blir det då med bilisterna? Kommer alla parkeringsplatser skrotas? Enligt programmet så kommer viktiga parkeringsplatser för rörelseförhindrade att finnas kvar. Resterande parkeringsplatser är ytor som ska ses över och användas på ett mer effektivt sätt.

Som jag nämner ovan så planerar kommunen för en väldigt ambitiös
befolkningsökning till 2030. Idag står körbanor och parkeringsplatser för en väsentlig yta men betjänar en mindre andel av medborgare och förbipasserande. För att uppnå stadens mål med befolkningsökningen behöver mer yta frigöras åt bostäder. Strategin är då att reducera parkeringsmöjligheterna och på så sätt styra mot andra resealternativ. Idag har man redan byggt, håller på att bygga och planerar att bygga bostäder på tidigare parkeringsplatser. Den höjda parkeringstaxan är en annan åtgärd i den riktningen.

Programmet

I denna text är mobilitetsprogrammet enkelt sammanfattat. För att läsa programmet i sin helhet klicka här.

Trevlig helg och glad alla hjärtans dag,

Kommentarer på “Biltrafikens vara eller icke vara”

 1. Kent Nilsson says: 14 februari, 2020 kl. 20:41

  I kommunens mobilitetsprogram sägs att en 2-barnsfamilj behöver parkering för 2 bilar, men en 2-barnsfamilj i flerbostadshus behöver bara parkering för 1 bil! Varför? Ingen kommunanställd jag pratat med har svar på det. Varför?
  Bra att fixa så att man kan åka med kollektivtrafik, men då behöver jag en parkeringsplats för bilen och den saknas i Ursvik!
  Dessutom saknas parkeringsplatser för gäster och lastning! Vi som bor kvar måste ibland parkera på trottoaren, andra flyttar.
  Varför förstår inte kommunen att med snedparkering så ryms det fler bilar än med längsparkering.
  När ska kommunen inse verkligheten och ta på tänkarmössan? Detta gäller såväl tjänstemän som politiker!

 2. marja mäki-kala says: 17 februari, 2020 kl. 11:38

  Problemet är att bilisterna åker av Ulvsundaleden vid Rissne
  och Solvalla för att komma till Essingeleden. Genomfartstrafik via bostadsområden, stopp i Solna Centrum pga av denna trafik. Lilla Alby har övertagit genomfartstrafiken från Landsvägen, jobbigt med trafikbuller och höga hastigheter.

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *