Den första utav tre detaljplaner är nu ute på samråd och stationshuset står förstås i fokus men detaljplanen omfattar hela sträckan ovanför tågtunneln. Som vi tidigare skrev så bjuder kommunen in till två samrådsmöten.

Vad är ett samrådsmöte och syftet?

Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet, enligt Plan- och bygglagen.

Stadens mål med dessa två samrådsmöten är att stadens politiker och tjänstemän tillsammans med Trafikverket ska sprida information om projektet. Genom olika stationer i Folkets huse står politiker och tjänstemän redo att svara på frågor och diskutera med besökarna.

Mycket kretsar kring stationens utförande. Volymen och gestaltningen är debatterad och en ”vattendelare” som Mitt i tidigare skrev.

Stationen som AMF tillsammans med Sweco architects har tagit fram är ännu bara ett förslag. Enligt intentionsavtalet mellan staden och AMF (läs mer här) ska en arkitekttävling genomföras.

”För att uppnå Stadens högt ställda krav ska Exploatören tillse att en arkitekttävling/parallellt uppdrag för olika arkitektkontor genomförs tillsammans med Staden. Exploatören och Staden kommer tillsammans delta i arbetet inför arkitekttävlingen/parallellt uppdrag samt att parterna gemensamt ska bedöma tävlingsförslagen/uppdragen och utse arkitekt.”

Från intentionsavtalet

För att friska upp minnet lite. Nedan visar vi några av de förslag på Sundbybergs nya station som olika intressenter har tagit fram.

Nätverket Trivsam Stadskärnas vision. Jämnare hushöjd med takterrasser
Vasakronans vision. Uppgång mitt på torget. Kontor, bostäder och butiker jämte Ikanohuset.
AMF vision
AMF förslag.

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *